مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 درمحل  تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايرانشناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1460996813.65 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد372070031993.02 %
جمع386680000096.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نخستين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي تقي زاده لنده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 183650اصلیحسنعلي تقي زاده لنده5509709332عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد241570اصلیاحمد صباغي5779832471رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه67840اصلیعليرضا حمصيان اتفاق1282246021عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت خدمات آينده انديش نگر185841اصلیحميد تيموري1281632031نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت پترو اميد آسيا367408اصلیعلي متدين روحي0039383105عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۷۲,۱۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۳۰,۴۲۲
تعدیلات سنواتی
۴۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۳۰,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲۵,۸۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۹۸,۰۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۳,۶۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۶۴,۴۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۴,۴۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- موضوع معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفت. 2- حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره به ازاي حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 12.000.000 ريال ناخالص مورد تصويب قرار گرفت. 3- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مبلغ 350.000.000 ريال مورد تصويب قرار گرفت.