مشخصات
امضا کنندگان: [ Hojat Allah Darbani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ذغالسنگ نگين طبس - نماد: کطبس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 درمحل  اصفهان- خيابان هزار جريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع فولادسايا50000 %
شرکتمهندسي مرآت پولاد 300000.02 %
شرکت آتيه تکادو382290.03 %
شرکت آيينه خانه اسپادانا4950160.33 %
شرکت معادن منگنز ايران -سهامي عام 15957871.06 %
شرکت صنعتي معدني شمالشرق شاهرود-سهامي خاص 23050001.54 %
شرکت تکادو 7342326848.95 %
جمع7789230051.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن ابطحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تکادو7818اصلیاحمد دادوند6499809918رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت معدني شمالشرق شاهرود728اصلیعلي نصيري6319359676عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مهندسي مرات پولاد11192اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت معادن منگنز ايران 1024اصلیمهدي حسيني منجزي1091584109عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا10619اصلیناصرهاشمي طاهري0050066617عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۸۱۰
تعدیلات سنواتی
(۱,۷۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۰۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۷۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۰۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت تکادوحقوقی7818اصلی
شرکت معادن منگنز ايران حقوقی1024اصلی
شرکت آيينه خانه اسپاداناحقوقیسهامی خاص10260601700اصلی
شرکت ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص10260456019اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 3,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 225,000,000 450,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي ماهيانه 3،500،000ريال و طرح وتصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت تعيين ومورد تصويب قرار گرفت