مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي به استحضار می رساند طبق نظر سهامدار عمده اين شرکت برنامه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي ندارد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.