مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس - نماد: حفارس

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
عبدالکريم نعناکارعبدالکريم نعناکار2002455041فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد
پيمان اسراريپيمان اسراري1377325891فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
غلامحسين مصلحغلامحسين مصلح0048246476فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
مسعود سيديمسعود سيدي0041230183فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس
شرکت رهپويان ساحل آبي شرکت رهپويان ساحل آبي 14003674018فاقد نمایندهعوض بهمن زاده1550841793عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
پيمان اسراري