مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 630203 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/02/15 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.