مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيرو نامه شماره 15/134782 آن سازمان محترم در خصوص پاره سهام ايجاد شده پس از اعمال افزايش سرمايه صورتجلسه مجمع درخصوص تعداد سهام هر سهامدار مطابق با آن بروز گرديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سازه پويش - نماد: خپويش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 درمحل  استان تهران-تهران-کيلومتر 10جاده مخصوص کرج - شهرک استقلال - خيابان شهيد غلامرضا عاشري - نبش بلوار تعاون پلاک 24   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران154230.02 %
سيد محسن نجوميان1073505610.74 %
شرکت افزابين الملل1173882511.74 %
شرکت سرمايه گذاري عظام5390939753.91 %
جمع7639870176.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهاد بدوحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميرغلامرضا مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي عبدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جعفري منش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ميرغلامرضا مرتضوي0054712548اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
عباس حاتمي گزني0066280907اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بهرام ملاحيدري ويشکائي2596023814اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرهاد بدوحي0452375738اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد جعفري منش0057694850اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲۳,۲۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۹۹,۱۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۹۹,۱۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۶۹,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۹۲,۳۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۹۲,۳۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۹۲,۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۲۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تاييد معاملات ماده 129 قانون تجارت