مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/06/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
مجيد نادريمجيد نادري1249904633فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
حميدرضا توسليحميدرضا توسلي3340210578فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
مجيد علي پناهيمجيد علي پناهي4072571458فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
محسن پورکيانيمحسن پورکياني0385103344فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
امين احمديانامين احمديان1091173362فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محسن پورکياني