مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1398/10/26 درمحل سالن اجتماعات دفتر شرکت پلي اکريل ايران واقع دراصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل 51500 %
شرکت الياف زاينده رود240000.02 %
سايرين کمتر از يک درصد11491950.8 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران 1569488810.94 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر2642312918.41 %
شرکت پلي اکريل ايران 4397151430.64 %
جمع8726787660.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رامين ايراني زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي پورسيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي عموآقايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمودفاريابي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت
پيرامون بررسي وضعيت شرکت در ارتباط با ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ،بحث و تبادل نظر گرديد،مجمع مقرر نمود هيئت مديره مکلف است ضمن بررسي راهکارهاي خروج ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت اقدامات لازم را با رعايت صرفه و صلاح شرکت در دستور کار قرار و انجام دهد