مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Shahriari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت رادياتور ايران - نماد: ختور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل  تهران - کيلومتر 15 جاده قديم کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسماعيلي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بلگوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جماعت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)11331اصلیعليرضا کميزي0792320441عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیمحمد شيخ الاسلامي2529629749رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمحمود اردکاني3256072267نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا1010041982اصلیسعيد تهمتن4839740569عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 1010129674اصلیسيد سعيد راد4250509941عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۵,۸۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۱,۲۹۹
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۰۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۱۰,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۶,۷۱۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۹,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۵,۴۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۲۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۷,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۲,۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)حقوقی11331اصلی
شرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا حقوقیسهامی خاص56673اصلی
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقی142220اصلی
شرکت سرمايه گذاري تدبيرحقوقی147888اصلی
شرکت سرمايه گذاري سپه حقوقی1010129674اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 500,000,000 2,000,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
0