مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:الصاق اگهي ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوق العاده سال مالي منتهي به 1398/12/29شرکت نفت سپاهان(سهامي عام)
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/06 درمحل  خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، هتل سيمرغ برگزار   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير171420 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا443240437173.87 %
جمع443242151373.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس بني شريف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد عليمحمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیغلام عباس ترابي0052355950عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پترو پالايش دهلران14005628117اصلیمحمدعلي منتظرالقائم1280269812عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیفرزاد زندي آتشبار4723210849عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیصفدرعلي اسدي5399389207نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیعباس بني شريف4620144797رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱,۵۵۲,۵۳۳
تعدیلات سنواتی
(۵۸۰,۲۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۹۷۲,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۴۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۹۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۱۲,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۷۴۱,۲۸۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۹۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۲۴۶,۲۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۷۴۶,۲۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره و اعضاي کميته حسابرسي داخلي، به ازاي حداقل دو جلسه در ماه و حضور در ساير کميته هاي تخصصي به ازاي حداکثر يک جلسه در ماه، جهت سال مالي 1399 مبلغ 25.000.000 ريال تعيين گرديد. مبلغ ده ميليارد ريال براي سال 1399 در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و کمک‌هاي مردمي مورد تصويب قرار گرفت. اختيار چگونگي تخصيص مبلغ مذکور، به هيئت‌مديره شرکت تفويض گرديد.