مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 950,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,450,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 500,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/04/21 لغایت تاریخ 1397/06/18  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
84197852/34ملتکندوان انقلاب
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد