مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توکا ريل - نماد: توريل
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 681509 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/07/22 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.