icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک شهر
سرمایه ثبت شده:
15,572,841
نماد:
وشهر( شهر )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571908
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۵۶,۸۶۳,۲۴۲ ۱۳,۱۷۲,۴۵۴ ۳۳۲ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۰ ۰ --
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۹۰,۱۰۱,۹۸۷ ۹۲,۸۴۲,۹۰۸ (۳) بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۶,۸۴۶,۷۸۱ ۵۱,۷۷۱,۶۹۸ (۸۷)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۱۶,۹۱۷,۰۲۸ ۵,۸۱۶,۷۵۰ ۱۹۱ سپرده‌های دیداری و مشابه ۲۰۰,۶۷۳,۲۰۰ ۱۰۵,۸۸۵,۶۶۹ ۹۰
مطالبات از دولت ۰ ۰ -- سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۱۵,۳۱۹,۵۵۴ ۱۴,۵۸۰,۶۳۸ ۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۸۴۳,۵۹۱,۸۵۳ ۷۴۴,۳۴۶,۲۱۳ ۱۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۴۹۵,۳۷۷,۱۳۶ ۴۳۷,۰۲۷,۸۱۳ ۱۳ سایر سپرده‌ها ۶,۱۰۱,۱۴۶ ۳,۷۹۵,۵۵۵ ۶۱
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۸,۲۸۸,۱۳۴ ۷,۱۵۲,۸۷۳ ۱۶ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۳۳,۸۵۲,۷۷۴ ۹۳,۵۸۹,۸۳۰ ۴۳ سود سهام پرداختنی ۸۵,۶۲۵ ۹۸,۰۰۶ (۱۳)
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷,۳۷۴,۹۴۵ ۷,۳۶۰,۲۲۴ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹۴۹,۱۳۳ ۹۵۸,۸۶۴ (۱)
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۹,۴۱۳,۹۷۷ ۱۹,۰۹۷,۹۹۸ ۲ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۰ سایر بدهی‌ها ۴۲,۲۳۸,۴۲۱ ۲۲,۳۳۹,۴۵۰ ۸۹
سایر دارایی‌ها ۸۹,۵۷۸,۲۹۱ ۸۷,۱۸۰,۰۲۷ ۳ جمع بدهی‌ها ۱,۱۱۵,۸۰۵,۷۱۳ ۹۴۳,۷۷۶,۰۹۳ ۱۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲,۳۴۲,۷۸۸ ۲,۳۴۲,۷۸۸ ۰
سایر اندوخته‌ها ۲۲۲,۵۶۰ ۲۲۲,۵۶۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۲۱۶,۱۴۴,۳۸۸) (۱۹۸,۶۴۱,۴۰۵) ۹
جمع حقوق صاحبان سهام (۱۹۸,۰۰۶,۱۹۹) (۱۸۰,۵۰۳,۲۱۶) ۱۰
جمع دارایی‌ها ۹۱۷,۷۹۹,۵۱۴ ۷۶۳,۲۷۲,۸۷۷ ۲۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۹۱۷,۷۹۹,۵۱۴ ۷۶۳,۲۷۲,۸۷۷ ۲۰