icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک ملت
سرمایه ثبت شده:
207,042,862
نماد:
وبملت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571924
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 684067 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: با توجه به ثبت افزايش سرمايه شرکت ، به جهت قابليت مقايسه سود هر سهم با قيمت سهام و نيز در نظر داشتن مفاد استاندارد شماره 30 حسابداري مبلغ سرمايه در ذيل صورت سود و زيان بر اساس سرمايه جديد اصلاح شد.
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۷۵,۵۸۴,۳۵۳ ۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴ (۱۵) بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۱,۵۶۷,۷۲۲,۹۵۴ ۱,۲۴۶,۴۹۱,۹۵۱ ۲۶
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۷۷۸,۸۶۶,۳۹۶ ۵۵۴,۳۲۸,۱۱۸ ۴۱ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۲۴,۰۲۱,۶۰۶ ۱۶,۲۴۸,۴۵۰ ۴۸
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۳۱۱,۰۵۴,۷۹۳ ۱۸۷,۸۱۳,۷۰۷ ۶۶ سپرده‌های دیداری و مشابه ۹۶۷,۸۲۴,۸۵۹ ۶۶۸,۸۴۲,۶۱۰ ۴۵
مطالبات از دولت ۱۷۰,۸۷۶,۶۵۵ ۱۵۹,۵۱۱,۶۷۷ ۷ سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۵۴۸,۹۵۴,۲۱۰ ۴۳۶,۲۲۴,۱۴۴ ۲۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۲,۱۰۷,۱۷۹,۵۶۴ ۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵ ۳۲ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲,۰۹۸,۳۴۱,۶۶۵ ۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۷ ۴۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۱,۷۱۲,۱۰۴,۷۵۶ ۱,۳۳۳,۵۹۶,۱۰۶ ۲۸ سایر سپرده‌ها ۸۸,۶۱۴,۹۶۷ ۸۱,۲۶۰,۴۳۹ ۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۲۶۹,۳۱۳,۴۰۳ ۷۲,۲۱۹,۷۷۲ ۲۷۳ مالیات پرداختنی ۲۷,۶۳۲,۵۹۳ ۲۳,۴۹۹,۱۰۴ ۱۸
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۳۰,۶۶۶,۱۴۹ ۴۴,۲۸۰,۹۳۴ (۳۱) سود سهام پرداختنی ۱,۲۶۷,۰۷۱ ۳۶,۵۱۴ ۳,۳۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۲۰,۶۳۱,۴۳۲ ۱۷,۰۳۵,۱۴۰ ۲۱
دارایی‌های نامشهود ۱۷,۲۲۵,۴۸۷ ۱۶,۸۷۲,۷۰۷ ۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۴,۰۸۲,۰۱۳ ۳۶,۷۰۲,۹۴۹ ۲۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۹۱,۵۱۷,۵۹۲ ۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۶۱,۷۲۸,۰۳۴ ۴۱,۶۱۹,۸۶۸ ۴۸
سایر دارایی‌ها ۱۱۵,۸۵۶,۱۵۵ ۵۸,۴۱۶,۹۲۸ ۹۸ جمع بدهی‌ها ۵,۴۵۰,۸۲۱,۴۰۴ ۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۶ ۳۴
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۴۹,۶۸۱,۸۸۹ ۳۹,۳۲۷,۹۷۶ ۲۶
سایر اندوخته‌ها ۸۰,۰۹۰,۷۳۱ ۸۰,۰۸۷,۸۵۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۱۱,۹۹۳,۹۶۷ ۱۱,۱۱۵,۲۷۶ ۸
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۸۰,۶۱۴,۴۴۹ ۲۲,۸۹۰,۷۷۷ ۲۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۴۲۹,۴۲۳,۸۹۹ ۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲ ۱۹
جمع دارایی‌ها ۵,۸۸۰,۲۴۵,۳۰۳ ۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸ ۳۳ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵,۸۸۰,۲۴۵,۳۰۳ ۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸ ۳۳