مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان - نماد: فغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/30 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1398/10/28 درمحل دفتر تهران واقع در خيابان گاندي، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان سي و چهارم، پلاک يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي بازرگاني غدير100 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير1000 %
شرکت فولاد شاهرود1000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير13630 %
شرکت فولاد آلياژي ايران112500000025 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو134350646829.86 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير201850510344.86 %
جمع448701314499.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر سبحاني گاوگاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يداله طاهرنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد ايماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسداله فرشاد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 قطعی
0 3,500,000 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: