مشخصات
امضا کنندگان: [ Gholam Hoseain Ghadimi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت گروه صنعتي سپاهان - نماد: فسپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 درمحل  خيابان شهيد يهشتي خيابان احمد قصير پلاک 1 ساختمان سپاهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين182586092.81 %
خانواده نويد13072453820.11 %
خانواده جابرانصاري47572578673.19 %
جمع62470893396.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهدي عراقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا جابر انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد جابر انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
وحيد جابرانصاري0030116813اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
علي اکبرجابرانصاري0030076358اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امير حسين جابر انصاري0081640641اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محمد علي جابر انصاري0450162958اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيد مهدي اسمعيلي عراقي0385848951اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۲,۱۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۷,۴۲۸
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۳۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۶,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۱۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۷۳,۲۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۱۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶۵,۱۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۵,۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,950 2,438 به صورت ناخالص