مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باتوجه به ارائه اطلاعات تحصيلي و هويتي تکميلي توسط اعضاي هيات مديره بانک، اطلاعيه مذکور اصلاح مي گردد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک آينده - نماد: وآيند

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/28  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/12/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
محمد فطانت فردحقيقيمحمد فطانت فردحقيقي2298866279فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتري
علي سعيديعلي سعيدي0939670321فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتري
علي اکبر عابدينيعلي اکبر عابديني2899735543فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
حسين مجاهديحسين مجاهدي0790312425فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شعبان مراديشعبان مرادي5709693774فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد فطانت فردحقيقي