مشخصات
امضا کنندگان: [ Iraj Giahchai [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  خيابان ستارخان، بعد از پل ستارخان، جنب خيابان شهيد جهاني نسب (نيروگاه طرشت) برق آلستوم، سالن ساها   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن گزارش بازرس قانوني و حسابرس و به استناد ماده 104 اصلاحيه قانون تجارت و با تصويب مجمع عمومي، مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 09:00 روز سه شنبه تاریخ 1396/05/03 و در محل خيابان ستارخان، بعد از پل ستارخان، جنب خيابان شهيد جهاني نسب (نيروگاه طرشت) برق آلستوم برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن (سهامي عام)25000000.1 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)26782880.11 %
سهامداران حقيقي39392520.16 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا(سهامي عام)61721870.25 %
شرکت سرمايه گذاري بوعلي(سهامي عام)102729290.42 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)298322371.22 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا(سهامي خاص)470156761.93 %
شرکت سرمايه گذاري شاهد(سهامي عام)786302613.22 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)36504077814.95 %
شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا(سهامي عام)42899221617.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)140497466057.55 %
جمع238004848497.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي کيوان آراء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رحمان آقا عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن احمدزاده پورناکي  به‌عنوان منشی مجمع .