مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 664014 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/05/27 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.