مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/08/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/12/19 درمحل کارخانه اسيد سيتريک کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/08/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Abbas Sahragard [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد