مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش - نماد: سپ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-115 مورخ 1399/06/29، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 درمحل بالاتر از ميدان ونک ،انتهاي خيابان شهيد خدامي، پلاک104، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت هلدينگ سرآمد700618062.34 %
شرکت توسعه اميد آتيه انديش998262203.33 %
بيمه سامان2580666408.6 %
گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان2598295588.66 %
بانک رفاه85275654328.43 %
بانک سامان119988819440 %
جمع274042896191.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين عرب حسنخاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا معرفت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد صالح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نويد کاوه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
2,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
تغيير بند اساسنامه