مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند - نماد: کلوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/02/29 درمحل  مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش به نشاني تهران ، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از خيابان جام جم، نرسيده به چهارراه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معدني املاح ايران 6000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال10000 %
شرکت فرآورده هاي نسوز ايران 16000 %
شرکت صنايع خاک چيني ايران 384000.01 %
ساير سهامداران2942100.07 %
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين 30021353275.05 %
جمع30054934275.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا درخشنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس حسني کبوترخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين 149634اصلیمهدي فکري 0071175253نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت معدني املاح ايران 52267اصلیاحد ايرواني تبريزي پور0049314637رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت صنايع خاک چيني ايران 4662اصلیمرتضي انوشه0065711858عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت فرآورده هاي نسوز ايران 16503اصلیعطاء معروفخاني4410137050عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال0012952508اصلیعلي اکبر محمودي 0057869529عضو هیئت مدیرهموظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۰,۷۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۳,۳۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۳,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۱,۳۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴۲,۱۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۲,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۷۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 11,400,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . حق حضور اعضاي غير موظف در جلسات کميته حسابرسي مبلغ 9500000( نه ميليون و پانصد هزار ريال ) ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد