مشخصات
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-054 مورخ 1400/04/07 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/03/12 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 14,800,000 میلیون ریال ، ) ، در روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 برگزار خواهد گردید.

 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد