مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-116 مورخ 1400/07/10، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/07/24 درمحل تهران-بلوار کشاورز-خيابان شهيد نادري-پلاک 13 (تقاطع ايتاليا)-طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک ايران زمين473375001.35 %
سرمايه گذاري سپه525000001.5 %
شرکت کارگزاري بانک کشاورزي783664562.24 %
شرکت بانک رفاه1330000003.8 %
گروه مالي سپهر صادرات1330000003.8 %
شرکت کارگزاري بانک سپه1334987503.81 %
کارگزاري بانک صنعت و معدن1458333334.17 %
شرکت فرابورس ايران 1673991674.78 %
گروه مالي ملت1679912504.8 %
شرکت بورس کالاي ايران1750000005 %
سازمان بورس واوراق بها دار1750000005 %
بانک ملي ايران 1750000005 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين1750000005 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير1750000005 %
صندوق بازنشستگي و پس انداز کارکنان بانکها1750000005 %
بورس انرژي ايران1750000005 %
شرکت بورس اوراق بهادار تهران1750000005 %
جمع245892645670.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد سجاد سياهکارزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي رضوي دهکردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بيگ زاده ميلاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 5,235,347 1,764,653 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.