مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) - نماد: شاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، تابان غربي، شماره 68   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار132340 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي140977050.17 %
صندوق بازنشستگي کشوري127206588015.77 %
شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين134401223216.67 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي404210859450.13 %
جمع667229764582.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي89584اصلیرحمن ماريني1860923933رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
صندوق بازنشستگي کشوري70513اصلیشهاب الدين عزيزي خادم4850166024عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري نفت،گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي تامين)214880اصلیمهدي نوراحمدي1091211485عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي208669اصلیابراهيم ولدخاني0600618455عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار9729اصلیمحمدحسن حسيني خامنه0937557171نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارداني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۰۹۹,۳۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۴۲۵,۹۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۴۲۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۰۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۲۹,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۴۲۹,۲۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۴۲۹,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۴۷,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۸۱,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۷۰
سرمایه
۸,۰۶۴,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 30,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اين اطلاعيه پيرو اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1399/04/14 مي باشد. ساير موارد: ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.