مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/10/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/05 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
الياف زاينده رودالياف زاينده رود21443حسن رحبي حسن رحبي 2948585635عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت
پلي اکريل ايران پلي اکريل ايران 4500محمد جواد پور سيدي عباسعلي پورسيدي 3111366960رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
بازرگاني پلي اکريل بازرگاني پلي اکريل 6973مظفر محمدي مظفر محمدي 2949530273عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهرشرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر45098عباسعلي پورسيدي محمد جواد پور سيدي 3031647653نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس عمران
موسسه فردوس پلي اکريل موسسه فردوس پلي اکريل 10260154227مهدي دادخواه فرمهدي دادخواه فر1285926056عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
مظفر محمدي