مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش - نماد: سپ

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک سامانبانک سامان10101972093غلامحسين عرب حسن خانيفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک رفاه کارگرانبانک رفاه کارگران10100334245حميد بيگيمجيد صالح3874422593عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
گروه توسعه مالي و اقتصادي سامانگروه توسعه مالي و اقتصادي سامان10320859441احسان ترکمنفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
هلدينگ سرآمدهلدينگ سرآمد14004460426ولي ضرابيه فاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه سرمايه گذاري سامانتوسعه سرمايه گذاري سامان10102703061حسين واعظ قمصريفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف