مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح سمت مديرعامل به عضوهيئت مديره موظف به دليل يکسان سازي سمت با فهرست دارندگان اطلاعات نهاني شرکت سرمايه گذاري ارزش آفرينان
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري ارزش آفرينان - نماد: وآفر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/01/15  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/04/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه بهمنگروه بهمن10100231402اسمعيل نوروزياسمعيل نوروزي0066605261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
بيمه ملتبيمه ملت10102526951حسن پورکاظمي مصردشتيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن10102341535سيدعلي رضوي روحانيسيدعلي رضوي روحاني0050316567عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
سرمايه گذاري پويا همگامسرمايه گذاري پويا همگام10102699874نفيسه کريمينفيسه کريمي0072160918نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
بازرگاني سروش بهمنبازرگاني سروش بهمن10102276328مهدي جعفري بشليمهدي جعفري بشلي2161831984عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيدعلي رضوي روحاني