مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Javad Eskafi Sabet [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  بزرگراه شهيد لشگري(کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج روبروي پارس الکتريک پلاک 259)-شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2295030.26 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران54031346.14 %
خانواده لاجوردي6294624471.53 %
جمع6857888177.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي لاجوردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين لاجوردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد اسکافي ثابت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت لنت ترمز هاي کوير کاشان169442اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت توليدي وصنعتي لنت پارس89183اصلیعضو هیئت مدیرهموظف فوق ليسانس
آقاي سيد حسين لاجوردي1261563131اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
آقاي سيد علي لاجوردي1261525795اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت جهان ترمز کاشان1788اصلیحسين فياض بخش0043123430عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۷,۱۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴,۹۳۱
تعدیلات سنواتی
(۷,۳۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷,۵۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷,۵۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۸,۰۰۰
آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,300,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تمامي موارد ثبت گرديده است.