icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه البرز
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
البرز
سرمایه ثبت نشده:
10,424,428
کد صنعت (ISIC):
660314
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۳,۰۵۳,۴۲۳ ۱,۴۶۷,۱۰۴ ۱۰۸ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۹۰۷,۷۳۵ ۱,۰۳۵,۱۵۹ ۸۴
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱۴,۶۶۸,۰۶۸ ۶,۱۷۰,۱۶۸ ۱۳۸ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲,۳۰۵,۲۳۶ ۱,۲۹۶,۵۱۷ ۷۸
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۵,۰۹۳,۸۲۶ ۱۲,۶۴۱,۳۴۰ ۱۹ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲,۲۷۲,۷۰۰ ۱,۰۴۸,۷۴۲ ۱۱۷
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۱,۴۴۷,۰۱۶ ۸۳۵,۲۹۴ ۷۳ ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱,۶۴۹,۰۷۸ ۶۸۰,۸۹۳ ۱۴۲ سود سهام پرداختنی ۸۰۸,۱۴۳ ۸,۶۲۴ ۹,۲۷۱
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۶,۷۹۶,۴۶۷ ۵,۹۹۰,۲۱۲ ۱۳ ذخاير حق بيمه ۱۹,۱۲۶,۸۹۴ ۱۸,۲۰۶,۳۷۹ ۵
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۱۵,۱۰۶,۹۹۵ ۹,۹۴۳,۷۷۷ ۵۲
مطالبات بلندمدت ۴۶۹,۵۰۴ ۵۴۶,۸۰۲ (۱۴) ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱,۴۱۳,۲۶۰ ۲,۱۵۲,۵۹۱ (۳۴)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۱۳,۸۶۴,۸۷۱ ۱۱,۳۷۰,۴۶۰ ۲۲ سایر ذخایر فنی ۴,۵۱۸,۶۸۴ ۳,۴۹۵,۲۷۳ ۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۶,۴۰۰,۲۹۱ ۱۶,۰۵۴,۴۹۳ ۲ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲۸,۱۹۹ ۲۶,۸۸۷ ۵ حق بيمه سال‌های آتی ۸۳۸,۷۶۹ ۸۶۵,۸۰۲ (۳)
سایر دارایی‌ها ۲,۶۱۶ ۲,۶۱۶ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱,۱۱۸,۳۷۸ ۸۸۴,۴۶۳ ۲۶
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۴۹,۴۱۶,۷۹۴ ۳۸,۹۳۷,۳۲۷ ۲۷
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۴,۴۲۴,۴۲۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۱
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶۷۱,۷۱۸ ۲۷۱,۳۳۷ ۱۴۸
اندوخته سرمایه ای ۱,۴۶۷,۶۴۱ ۶۶۶,۸۷۹ ۱۲۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۲۸۴,۸۹۷ ۱۰,۷۰۹,۳۲۵ (۹۷)
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۷,۲۰۷,۸۸۱ ۱,۲۰۱,۴۰۱ ۵۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۴,۰۵۶,۵۶۵ ۱۶,۸۴۸,۹۴۲ ۴۳
جمع دارایی‌ها ۷۳,۴۷۳,۳۵۹ ۵۵,۷۸۶,۲۶۹ ۳۲ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷۳,۴۷۳,۳۵۹ ۵۵,۷۸۶,۲۶۹ ۳۲