مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت توليدي ايران تاير - نماد: پتاير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 درمحل  تهران،ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، ورودي هتل المپيک، هتل آکادمي فوتبال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران35210441.23 %
بنياد مستضعفان141979624.96 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران3688438612.88 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا14609911451 %
جمع20070250670.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شواربي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشته تکسيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ملائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان1983اصلیحميدرضا عبدالمالکي0491497601عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206اصلیفرهاد سعدلو پاريزي3050102071نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گسترش پايا صنعت سينا78804اصلیمهدي ملائي1261163524عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارس429795اصلیسيد امير حسين شمس دولت آبادي 3255751421رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658اصلیمحمد خدائي وله زاقرد6039005130عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳۷,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۹,۹۸۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۹,۹۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۹,۹۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۷,۶۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۸۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۵,۷۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۳,۴۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۸۰
سرمایه
۲۸۶,۴۶۹
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,100 به صورت ناخالص
سایر موارد: