icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان لارستان
سرمایه ثبت شده:
234,800
نماد:
سلار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269456
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سيمان لارستان

1. 1-صورتهاي مالي شرکت سيمان لارستان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريـــخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-9، ماشين¬آلات طرح توسعه کارخانجات در سنوات قبل خريداري و حمل گرديده لکن عمليات اجرايي مربوط به بخش ساختماني طرح به دليل مشکلات نقدينگي و عدم تأمين اعتبارات ريالي پيش بيني شده توسط بانک عامل، طبق برنامه زمان بندي اوليه، انجام نشده است. بنا به مراتب فوق به دليل تأخير بوجود آمده در عمليات اجرايي طرح توسعه کارخانجات، ضمن آنکه دوره گارانتي ماشين¬آلات توسط سازنده خاتمه يافته، تغييرات بوجود آمده در نرخ ارز، هزينه¬هاي مالي تسهيلات دريافتي و افزايش قيمتها منجر به افزايش بهاي تمام شده طرح توسعه گرديده و از طرفي به دليل عدم ارائه طرح توجيهي و فني و اقتصادي جديد ناشي از تغييرات عمده بوجود آمده و در اختيار نبودن ارزش اقتصادي طرح توسعه تعيين تعديلات ناشي از مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري انجام شده در انطباق با بهاي تمام شده آن و ميزان هزينه¬هاي قابل انتساب به طرح براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 2-14 براساس آخرين الحاقيه تنظيمي، مدت قرارداد تسهيلات مالي ارزي دريافتي از بانک صادرات ايران تا تاريخ 31/3/1394 تمديد گرديده و از اين تاريخ به بعد و براساس الحاقيه مزبور مدت بازپرداخت اقساط طي 4 قسط 6 ماهه در 31 خرداد و 30 آذر هر سال تعيين گرديده است. همچنين سود تسهيلات دريافتي مذکور براساس 4 درصد سالانه محاسبه و در حسابها لحاظ شده که در غياب توافقنامه مستندي بين شرکت و بانک صادرات در رابطه با تعيين سود دوران مشارکت و سود و جرائم دوران تقسيط ضمن آنکه از تعديلات مورد لزوم در اين خصوص اطلاعي حاصل نشده، در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود مبلغ حدود 934 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي از بانک صادرات شعبه سپهر موضوع جدول يادداشت توضيحي 14 در سرفصل تسهيلات مالي کوتاه مدت طبقه بندي مي¬گرديد.
6. 6-بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-12 الي 10-12 براي ماليات عملکرد سال 1382، 1383 و 1391 حداقل مبلغ حدود 7/3 ميليارد ريال کسري ذخيره وجود دارد و در رابطه با ماليات عملکرد سالهاي 1385 لغايت 1388 و 1393 جمعا مبلغ حدود 27 ميليارد ريال برگ تشخيص صادر گرديده که در اين رابطه نيز تعديل ذخيره ماليات در حسابها ضروري بوده و همچنين در رابطه با مالياتهاي حقوق و تکليفي سنوات 1388 و 1393 جمعا مبلغ 1,474 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که به دليل عدم حل و فصل موارد اخير با سازمان امور مالياتي تعيين ميزان آن مقدور نشده است.
7. 7-نسبت به مانده تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي ايران (يادداشت توضيحي 3-14) به ميزان 5/47 ميليارد ريال هزينه مالي در حسابها شناسايي نشده و مانده آن در پايان سال بعنوان بدهي-هاي بلندمدت طبقه¬بندي گرديده است. اگرچه ايجاد ذخيره در حسابها ضروري بوده، لکن باتوجه به اينکه ميزان سود و کارمزد و شرايط بازپرداخت اقساط نيز مشخص نشده، تعيين ميزان هزينه¬هاي مالي و بخش کوتاه مدت مانده تسهيلات فوق براي اين مؤسسه مقدور نشده است.
8. 8-با توجه به کاهش توليدات در طي دوره جاري ناشي از کاهش فروش محصولات و توقف عمليات توليدي در برخي از ماههاي دوره جاري، در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود هزينه¬هاي ناشي از توقف توليد و اوقات تلف شده از سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کسر و در سرفصل ساير هزينه¬هاي عملياتي منعکس مي¬گرديد. بنا به مراتب فوق تعديل حسابها در اين ارتباط ضروري بوده ولي به علت عدم دسترسي به برخي اطلاعات مورد لزوم تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه مقدور نشده است.
9. 9-مدارک و مستنداتي درخصوص مبالغ پرداختي بابت خريد پاکت به شرکت فرش پارس که مانده آن در پايان اسفند 1395 حدود 23 ميليارد ريال بوده و در سرفصل پيش پرداختها (يادداشت توضيحي 6) انعکاس يافته ارائه نگرديده است. با اين ترتيب تعيين آثار احتمالي ناشي از نحوه تسويه و يا تحويل کالاي موضوع پيش پرداخت بشرح فوق در شرايط عدم دسترسي به مستندات مربوطه براي اين مؤسسه امکان پذير نمي¬باشد.
10. 10-از آنجائيکه تغيير نرخ استهلاک دارايي¬هاي ثابت بر مبناي مقررات و ضوابط اجراي داراييهاي استهلاک پذير موضوع ماده 149 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب تيرماه 1394 فراهم نگرديده، محاسبات مزبور براساس نرخهاي اعمال شده تا پايان سال 1394 انجام گرديده و تعديل مربوط به بکارگيري نرخهاي جديد مصوب، به خاتمه اين عمليات در سال مالي بعد موکول گرديده است. بنا به مراتب فوق در غياب مستندات مورد لزوم تعيين تعديلات قابل اعمال در حسابها براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
11. 11-تا تاريخ اين گزارش پاسخ بخشي از تأييديه¬هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب که مانده حساب آنها ذيل سرفصل حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها شامل پيش پرداختهاي طرح توسعه بالغ بر 10,465 ميليون ريال و مانده بدهي به آنها ذيل سرفصل حسابهاي پرداختني و پيش دريافتها بالغ بر 15,343 ميليون ريال مي¬باشد، واصل نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديه ارسالي براي انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با سوابق دفتري شرکت داراي مغايرتي در حدود 1,462 ميليون ريال مي¬باشد. بنا به مراتب فوق تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرت فوق و دريافت پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي، اعمال آنها در حسابها ضرورت مي¬يافت، امکان پذير نگرديده است.

12. 12- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) الي (8) و (10) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (9) و (11)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان لارستان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

13. 13-بشرح يادداشت توضيحي 1-20 به دليل کاهش تقاضا و براساس کشش بازار سيمان، در سال جاري نرخهاي اعمال شده فروش که براساس مصوبات کميسيون فروش و بعضا مصوبات هيأت مديره بوده کمتر از نرخهاي تعيين شده توسط انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان بوده است.
14. 14-همانطور که در يادداشت 20 صورتهاي مالي مندرج است مبلغ 52 ميليارد ريال از اقلام تشکيل دهنده فروش عبارت از فروش صادراتي مي¬باشد که براساس مصوبات کميسيون فروش و حسب توافقهاي بعمل آمده با اشخاص حاصل گرديده است.

15. 15-صورتهاي مالي سال 1394 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ 28 خردادماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، به صورت اظهار نظر ”مشروط“ صادر شـده است.

16. 16-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 13، سود سهام مصوب سنوات قبل شرکت در موعد مقرر قانوني (8 ماه پس از تصويب در مجمع) پرداخت نگرديده است. مراتب در اجراي وظايف بازرسي قانوني و با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در اين گزارش درج گرديد.
17. 17-سهام وثيقه مديران، که طبق ماده 32 اساسنامه حداقل 1,000 سهم در نظر گرفته شده، در ارتباط با 3 عضو حقيقي هيأت مديره رعايت نگرديده است.
18. 18-مستنداتي در رابطه با رعايت مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامـه درخصوص تحصيلات مالي يا رشته¬هاي مرتبط يکي از اعضاي هيأت مديره ملاحظه نگرديد.
19. 19-اقدامات انجام شده درخصوص بخش عمده تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل با توجه به ماهيت برخي از اين تکاليف هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
20. 20-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق بدون کسب مجوز از هيأت مديره انجام گرديده و اين مؤسسه با درنظرگرفتن روابط خاص تجاري در معاملات فيمابين شرکتهاي همگروه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
21. 21-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
22. 22-اهم مواردي که در رابطه با عدم رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غير بورسي و غير فرابورسي) به آنها برخورد گرديده، شامل تأخير در افشاي صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي حسابرسي شده سال 1395، عدم افشاء صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده، عدم افشاء صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف يک هفته پس از ابلاغ، عدم رعايت تعيين حساب بانکي واسط و يا حسابهاي اعلام شده جهت پرداخت سود سهام و عدم ارسال اطلاعات مربوط به اجراي طرح توسعه هر 6 ماه يکبار و حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه مي¬باشد.
23. 23-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، انجام وظايف پيش ¬بيني¬ شده براي واحد مزبور و عدم شناسائي کامل ارباب رجوع بوده است.

15تیر1396
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Mohammad Reza Arezuomand Someh Saraei [Sign] 1396/04/17 16:44:49
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351396/04/17 17:57:58
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031396/04/17 18:08:40