مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت آسيا سير ارس - نماد: حآسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/08/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري توکا فولادسرمايه گذاري توکا فولاد10260272518محمدعلي زارعيمحمدعلي زارعي1170964885رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
مهندسي راه آهن بهين ريلمهندسي راه آهن بهين ريل10101246352آرش بنازادهسجاد شيرمحمدلو3732094200عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
خدمات توکا کششخدمات توکا کشش10320599436سيدعسکر عرفاني زادهسيدعسکر عرفاني زاده4231031606عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي DBA
حمل و نقل توکاحمل و نقل توکا10260296086اميد سخائياميد سخائي1285900227عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
توکا ريلتوکا ريل10260450980داود صافي دستجرديداود صافي دستجردي1289244499نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي اقتصاد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سجاد شيرمحمدلو