مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/05/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن 38705مهدي علي دوستي شهرکيافشين فلاحي0036793957عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوندشرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658افشين وزيريانافشين وزيريان1199188751عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ليزينگ صنعت و معدن شرکت ليزينگ صنعت و معدن 28788سيد جواد باقريسيد جواد باقري0048355127عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنشرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن463682امير رحيميسيد جواد احمدي0794378757نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايرانشرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران70293سهراب ضيائيسهراب ضيائي0042885541رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيد جواد احمدي