تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/23 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 12:00 مورخ 1400/06/07 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه تمدن 120,000 60
بانک توسعه صادرات ایران 80,000 40
جمع200,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم منظر بزرگی سندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مینا طبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نجیمه فاطمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد کوچکی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
ضامن نقدشوندگی صندوق بانك توسعه صادرات ايران 10101313616
متولی صندوق حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي 10100573323
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر 10100515993
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
9 حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 80 تعداد جدید: 110
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران(ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 1.000.000واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هرزمان حداکثر تا 110.000.000 تعداد واحد سرمایه گذاری(ممتازو عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد200.000 واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هرزمان حداکثر 109.800.000 تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقا/خانم منظر بزرگی سندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.