مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1395/12/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
سایر
توضیحات: تصميم گيري در خصوص مانده مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها بر اساس تصويب نامه شماره 53970 مورخ 10/5/1395هيات محترم وزيران
 
امضا کنندگان: [ Seyed Zia Imani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد