مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کالسيمين - نماد: فاسمين
موضوع: عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره 590602 مورخ1398/09/16 موارد معوق اطلاع رسانی و لزوم افشای فوری آن را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
لکن علی رغم پیگیری‌ های انجام شده، پاسخی از ناشر در خصوص دلایل وقوع و زمانبندی اصلاح آن دریافت نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.