مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-172 مورخ 1399/09/26  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/18  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,263,600 میلیون ریال به‌مبلغ 7,455,240 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 6191640 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/11/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد