مشخصات
امضا کنندگان: [ Lotfollah Saeedi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو - نماد: تپکو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مهندسي و توليد ماشين آلات هپکو اراکشرکت مهندسي و توليد ماشين آلات هپکو اراک111685فاقد نمایندهبهروز جليلوند0452305848عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت فرتاک ماشينشرکت فرتاک ماشين395543فاقد نمایندهمحمدامراللهي2992424706عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت خدماتي تجهيزات سنگين همگامشرکت خدماتي تجهيزات سنگين همگام390045فاقد نمایندهعلي بابادي1971897515نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايرانشرکت مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايران89265فاقد نمایندهحاتم فتوحي1532029861عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت هيدرواطلسشرکت هيدرواطلس27417فاقد نمایندهاسداله احمدپور4132871691رئیس هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي بابادي