icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه زندگي باران
سرمایه ثبت شده:
1,200,000
نماد:
باران
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660102
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۶,۵۶۱ ۶۸۱,۷۱۲ (۹۹) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۸۰۶ ۰ --
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۰۶۴,۴۴۶ ۰ -- بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱۶,۳۴۹ ۰ --
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۰ ۰ -- سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۵۲,۳۸۱ ۸۰,۴۰۹ (۳۵)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۸۲,۸۲۰ ۹,۴۱۴ ۷۸۰ سود سهام پرداختنی ۵,۵۴۱ ۰ --
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۱۹,۰۷۱ ۰ -- ذخاير حق بيمه ۸۶,۶۴۰ ۰ --
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۰ ۰ --
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۰ ۰ -- سایر ذخایر فنی ۲,۰۴۷ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۴,۹۱۴ ۴,۹۱۶ ۲۰۳ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۶,۷۴۲ ۵۶۰ ۱,۱۰۴ حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۴۹,۲۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۷۶۴ ۵۴۸ ۵۸۷
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱۶۸,۵۲۸ ۸۰,۹۵۷ ۱۰۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۴,۰۴۰ ۲,۷۸۲ ۷۶۴
اندوخته سرمایه ای ۴۸,۰۸۰ ۵,۵۶۵ ۷۶۴
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۰۳,۱۱۶ ۴۷,۲۹۸ ۷۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۷۵,۲۳۶ ۶۵۵,۶۴۵ ۶۴
جمع دارایی‌ها ۱,۲۴۳,۷۶۴ ۷۳۶,۶۰۲ ۶۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۲۴۳,۷۶۴ ۷۳۶,۶۰۲ ۶۹