مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1398/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/10/19 به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد