icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
شير و گوشت زاگرس شهرکرد
سرمایه ثبت شده:
80,000
نماد:
زشگزا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
014050
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد