مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 درمحل  خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان دستگردي (ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين2768697286.92 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)3416000008.54 %
وزارت اموراقتصادي ودارايي3545636388.86 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير52248389413.06 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان79900000019.98 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي90498601722.62 %
جمع319950327779.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن پورکياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرساسان ترابي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
وزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509اصلیمحسن پورکياني0385103344نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیحميدرضا توسلي3340210578عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
گروه مالي ملت10102801942اصلیمجيد علي پناهي4072571458رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیمجيد نادري1249904633عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۲۲,۹۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۱۱,۸۵۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۱۱,۸۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۱,۸۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۵۴,۸۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱,۱۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۰۲,۲۹۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۰۱,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۱,۴۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,700 2,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مضافاً مجمع عمومي حق حضور عضو غير موظف هيئت مديره در کميته هاي مديريت ريسک ، حسابرسي و کنترل داخلي ، جبران خدمات و تطبيق مقررات موضوع آئين نامه 93 شوراي عالي بيمه ، به ازاي هر جلسه حضور 10.000.000 ريال معادل (يک ميليون تومان) (حداکثر يک جلسه در ماه) علاوه بر حق حضور در جلسات هيئت مديره تعيين نمود. آقاي فرزين حاجتي کدملي 0043685587 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و آقاي امير تيمور پاينده کد ملي 1091134553 را به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل شرکت ، طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب گرديد.