مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح فرم سود تقسيمي
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  بزرگراه آزادگان- روبروي تهرانسر غربي - شهرک استقلال - بلوار دکتر عبيدي - مجتمع فدک - سالن بصيرت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير4051241661.55 %
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس22269651328.49 %
شرکت شهريار مهستان 23034727118.78 %
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير1284831793049 %
جمع1778387993967.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد زارعپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد رجب پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا گلپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محسن صمدي مرزوني2064165851اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
سعيد جعفري0793459941اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جواد زارعپور2571507931اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمد رجب پور0900140836اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
اسدالله ابويساني0421104295اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۴,۳۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹,۵۴۷,۲۰۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۵۴۷,۲۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹,۵۴۷,۲۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.