مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال - نماد: زمگسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/14  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/01/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 1983کامدين غنيفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري
شرکت تليسه نمونه ( سهامي عام )شرکت تليسه نمونه ( سهامي عام )859مصطفي عباسيحسنعلي غلامپور باقري4989523334عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارسشرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603مسعود نيکدلفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس کشاورزي
شرکت کشاورزي فجر اصفهانشرکت کشاورزي فجر اصفهان10861853202حسين نعمتيسيد امين موسوي آرا1375713051عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي دامپزشکي
پيوند تجارت آتيه ايرانيانپيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651حسين رفيع زادهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري