مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان خرم آباد - نماد: سخرم
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل در محل کارخانه به ادرس خرم اباد، جاده کمربندي بروجرد-انديمشک ، جنب پادگان شهيد بهشتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Khedri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد