مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 درمحل  تهران - خيايان شيخ بهايي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير85000000.21 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان550000001.37 %
شرکت مدبران اقتصاد1880459504.69 %
مؤسسه اندوخته شاهد296303033773.95 %
جمع321457628780.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد رضا آيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن سهل آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اسفندياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مؤسسه اندوخته شاهد15363اصلیمحمدتقي شريعتي1189754878نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
شرکت فرآوري وتوسعه ابنيه شاهد116643اصلیمحمدبيگ محمدلو5388786390عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت ذخيره شاهد118910اصلیعلي مميزان0052862119عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سعدي185674اصلیاحمد نصيري0049487485رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان10101638604اصلیسيدنيمافاضلي تبار0069846871عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۶۱,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۹۵,۳۰۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۹۵,۳۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۷۰,۶۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۷۶,۶۵۸)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۴۷,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۰۹,۱۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۳,۰۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۷۶,۰۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲۰,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۵۵,۵۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۴,۰۰۶,۶۳۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد: