مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/20 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,250,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,570,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 320,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/02/28 لغایت تاریخ 1398/03/26  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
356802985تجارتمرکزي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد