مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت البرز دارو - نماد: دالبر
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1399/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/03/10 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد