مشخصات
امضا کنندگان: [ Javad Zeraati Khosrovshahi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل  تهران -سعادت آباد-ميدان بهرود-خيابان 33-شماره 21-هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فاطمه مهين اکبرزاده879020286.02 %
ساير15264618310.45 %
شرکت پولادقطعه3069839566.02 %
مجيد باويلي تبريزي70214403212.03 %
جمع1249676199171.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پدرام باويلي تبريزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جلال الدين حيرت انگيز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد زراعتي خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پدرام باويلي تبريزي1382643195اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت پولاد قطعه3360اصلیجلال الدين حيرت انگيز چرندابي1378932765عضو هیئت مدیرهموظف
عبدالمجيد قندريز0050132065اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدرضا باويلي تبريزي1709612983اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پيام باويلي تبريزي1361557605اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۱,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۵۹,۴۶۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۸,۲۴۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸,۲۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که درصلاحيت مجمع عمومي باشد.